Reglement

Statuten van de tennisvereniging “L.T.C. ‘ 78” zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 28 januari 1988.

ARTIKEL 1 NAAM EN OPRICHTINGSDATUM.

De vereniging draagt de naam: “L.T.C. ’78” en is opgericht op zeventien januari negentienhonderd acht en zeventig.

ARTIKEL 2 ZETEL.

De vereniging is gevestigd te Langweer in de gemeente Fryske Marren

ARTIKEL 3 DOEL.

 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 2. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
 3. het vormen van een band tussen zijn leden;
 4. het maken van propaganda voor het tennisspel;
 5. het vertegenwoordigen van zijn leden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen: K.N.L.T.B.);
 6. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
 7. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;
 8. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden alle wettige geoorloofde middelen, die de vereniging verder ten dienste staan;
 9. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement; 

ARTIKEL 4 LEDEN

De vereniging kent:

 1. senior leden;
 2. ereleden;
 3. leden van verdienste;
 4. junior leden;
 5. senior buitenleden;
 6. junior buitenleden;
 7. ondersteunende leden.
 1. Senior leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben en ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een dorp gelegen in de gemeente Skarstelân.
 2. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben.
 3. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden en leden van verdienste worden als zodanig benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee-derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan senior leden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.
 4. Junior leden kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventien jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben en ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een dorp gelegen in de gemeente Skarsterlân.
 5. Senior buitenleden kunnen zijn natuurlijke personen als omschreven naar leeftijd in artikel 4 lid 2, echter niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een dorp gelegen in de gemeente Skarsterlân.
 6. Junior buitenleden kunnen zijn natuurlijke personen als omschreven naar leeftijd in artikel 4 lid 4, echter niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een dorp gelegen in de gemeente Skarsterlân.
 7. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

Junior leden en ondersteunende leden en buitenleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4 – overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan senior leden zijn toegekend en opgelegd Bij een stemming in de algemene ledenvergadering hebben zij een adviserende stem.

ARTIKEL 5 AANMELDING EN TOELATING.

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon, die de macht uitoefent over deze minderjarige.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden, senior buitenleden en junior buitenleden en ondersteunende leden.
 3. Bij niet toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig-uitgebrachte stemmen.
 4. Zij die op de zwarte lijst van de K.H.L.T.B. voorkomen, of door het bestuur van de K.N.L.T.B. geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn

ARTIKEL 6 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

 1. door het overlijden van het lid;
 2. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur; Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtnemeing van een opzegermijn van vier weken.
 3. door opzegging namens de vereniging; Deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet neer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. door ontzetting; Deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen is opgezegd.
 7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene-binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 9. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a. c. d. van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

ARTIKEL 7 SCHORSING.

Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit hot lidmaatschap. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen. Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mede. ARTIKEL 8 CONTRIBUTIE. De door de leden te betalen contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Bij deze vaststelling wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën leden, zoals deze zijn omschreven in artikel 4, waarbij de leden die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van het dorp Langweer en van die dorpen, gelegen binnen de gemeente Skarsterlân, waar zich geen tennisbaan bevindt, per categorie een lager bedrag aan contributie betalen dan de leden, die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een dorp binnen de gemeente Skarsterlân waar zich wel een tennisbaan bevindt en de buitenleden. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie, betalen senior- en juniorleden en senior- en junior buitenleden K.N.L.T.B.-contributie – indien de vereniging lid is – welke door de vereniging aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen. ARTIKEL 9 BESTUUR. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van de door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior leden en ereleden, alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglement van de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur junio rleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd. ARTIKEL 10 TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Die vereniging wordt in en buiten recht vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. Het bestuur is onder meer bevoegd tot: het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van register goederen; het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot: het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldige naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt; het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend; het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; het aangaan van dadingen; het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen leiden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft sub 3.1 en 3.2 bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft sub 3.3c tot en met 3.7 bedoelde rechtshandelingen, geen beroep kan worden gedaan. Het bestuur kan, met inachtneming van de voorgaande, leden binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen namens het bestuur of de vereniging op te treden. Het bestuur kan uit de leden een of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering; Ondersteunende leden kunnen als adviseurs worden toegevoegd. Over alles wat niet door de wet, statuten of Huishoudelijk Reglement is geregeld, beslist het bestuur. ARTIKEL 11 REKENING EN VERANTWOORDING. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde beheer. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissie-leden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. ARTIKEL 12 ALGEMENE VERGADERING. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Op de jaarvergadering, als bedoeld in het artikel 11 lid 3 komen onder meer aan de orde: de notulen van de laatstgehouden algemene ledenvergadering; het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3; het verslag van de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4; de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3; de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; de vaststelling van de contributie en de eventuele entreegelden; de begroting van het volgende verenigingsjaar; de verkiezing van de voorzitter van het bestuur; de verkiezing van de andere bestuursleden; de verkiezing van commissies; voorstellen van de zijde van het bestuur; voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden; wat verder ter tafel komt. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. ARTIKEL 13 BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18. ARTIKEL 14 TOEGANG EN STEMRECHT. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en -met inachtneming van het tweede lid van artikel 7- geschorste leden. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. Ieder senior en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan. ARTIKEL 15 VOORZITTERSCHAP – NOTULEN. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. ARTIKEL 16 BESLUITVORMING. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan Is het voorstel verworpen. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ARTIKEL 17 STATUTENWIJZIGING. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene ledenvergadering, mits in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: het bestuur van de K.N.L.T.B. door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit; en van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. ARTIKEL 18 ONTBINDING. Lijst De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3.1 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij hij het besluit tot ontbinding één meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. ARTIKEL 19 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere reglement(en) vaststellen. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 20890524

Adres

Tsjillanleane 27
8525 GP Langweer

KVK-nummer

40001191